فریت بار به انگلیس

فریت بار چیست؟ به حمل بار به صورت دریایی،هوایی و [...]