کارگو

ریشه واژه CARGO به گزارش Etymonline.com، کارگو برای اولین بار [...]