تحریم قزاقستان

(اگر قزاقستان در معرض تحریم قرار گیرد، مسیر ازبکستان-ترکمنستان یا [...]