حمل بار از ایران به هند

هندوستان کشوری است که در جنوب غربی قاره آسیا واقع [...]