سیلوی غلات

سیلوی غلات (سیلوی مکانیزه ۱۰۰ هزار تنی غلات در بندر [...]