فریت بار هوایی

فریت بارهوایی را اینگونه می توان تعریف کرد: حمل بار [...]