بارنامه

بارنامه سندی است که حمل کننده یا نماینده وی پس [...]