گروپاژ چیست؟

حمل گروپاژ - شاید تا به حال این سوال برای [...]