خدمات  Door to Door

این شرکت بنابر درخواست مشتریان خود و داشتن شبکه ارتباطی گسترده آماده ارائه خدمات دریافت، تحویل در مبدا، مقصد به صورت Door to Door  می باشد که مشتریان با ارائه مستندات شامل آدرس، تعداد، ابعاد و ارزش می توانند خواستار این نوع حمل باشند.

اخرین اخبار

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید