توضیحات

ارسال بار تجاری

محتوای بار: کتاب آموزشی

وزن: 345 کیلوگرم

مبدا: ایران

مقصد: امارات، دبی