توضیحات

ارسال بار تجاری

محتوای بار: بار پسته

وزن: 21000 کیلوگرم

تعداد: یک کانتینر 40 فوت

مبدا: ایران، رفسنجان

مقصد: کانادا، تورنتو

نوع حمل و نقل: حمل دریایی