توضیحات

ارسال بار تجاری

محتوای بار: روغن سوخته خوارکی

وزن: 271990 کیلوگرم

تعداد: 13 کانتینر 20 فوت

مبدا: ایران، بندر عباس

مقصد: ایتالیا، ناپولی