توضیحات

ارسال بار تجاری

وزن: 415 کیلوگرم

مبدا: ایران، تهران

مقصد: انگلستان، لندن