خدمات  Door to Door

این شرکت بنابر درخواست مشتریان خود و داشتن شبکه ارتباطی گسترده آماده ارائه خدمات دریافت، تحویل در مبدا، مقصد به صورت Door to Door  می باشد،
مشتریان با ارائه مستندات شامل آدرس، تعداد، ابعاد و ارزش می توانند خواستار این نوع حمل باشند.

خدمات دور تو دور همان طور که از نامش پیداست،
شامل کلیه خدمات جابجایی می باشد، تحویل بار در محل فرستنده،
و رساندن بار به درب مقصد.